Algemene voorwaarden

Vertrouwelijk

De informatie die de opdrachtgever deelt wordt vertrouwelijk behandeld volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en zal alleen maar gebruikt worden door Cas Martens om de beste service te leveren en om het ontwerp zo goed mogelijk af te ronden. Deze informatie zal niet met een derde partij worden gedeeld, tenzij de opdrachtgever dat wil of hier toestemming voor geeft.

Betaling

Door het tekenen van de overeenkomst ga je akkoord met de betalingsvoorwaarden. Het niet nakomen van de gemaakte afspraken leidt tot beëindiging van de overeenkomst, waarbij eerder ontvangen bedragen niet worden geretourneerd.


Bij iedere aankoop voor een nieuwe website dient de opdrachtgever een aanbetaling te doen. Hoeveel dit is hangt af van de grote van het project en het bedrag wordt samen met de opdrachtgever bepaald. Is er nog niets betaald door de opdrachtgever, maar heeft Cas Martens wel al werkzaamheden verricht, dan dient de opdrachtgever deze kosten te vergoeden.


Als een opdracht uit meerdere fasen bestaat en de opdrachtgever nog niet alle informatie kan aanleveren maar er wel al werkzaamheden zijn verricht door Cas Martens, heeft Cas Martens het recht om de uren die ze hebben gemaakt te declareren bij de opdrachtgever.

Betalingstermijn

Na het ontvangen van de factuur, dient deze binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn. Is de factuur na deze 14 dagen nog niet betaald, dan krijgt de opdrachtgever een betalingsherinnering waarin hij gesommeerd wordt om het factuurbedrag alsnog binnen 14 dagen te betalen. Wordt het bedrag na deze betalingsherinnering nog niet betaald, dan zal de vordering uit handen worden gegeven.
De website wordt niet live gezet tot het verschuldigde bedrag is betaald.

Concept

Ruwe schetsen mogen niet worden gedeeld met derde partijen of online worden gedeeld in welke vorm dan ook (berichten, groepen, forums, etc.). Als de opdrachtgever de schets met een andere partij wil delen, moet hiervoor schriftelijke toestemming worden verleend.

Revisies

Elke website wordt op maat gemaakt, dit betekent dus dat het ontwerp pas af is als de opdrachtgever tevreden is. Het ontwerpen van de website valt onder werkuren en mag Cas Martens declareren bij de opdrachtgever.

Doorlooptijd

De doorlooptijd hangt af van de grootte van het project, per project wordt dus samen met de opdrachtgever een urenschatting afgesproken. Deze urenschatting is niet bindend voor het totaal aantal gewerkte uren. Mochten er meerdere uren gemaakt worden dan de urenschatting, dan dient Cas Martens dit (op tijd) te laten weten en zal met de opdrachtgever in gesprek moeten gaan of er ruimte is voor meer budget.


Cas Martens is niet verantwoordelijk voor langdurige projecten of overstreken deadlines als gevolg van slechte communicatie van de opdrachtgever.

Aangeleverde bestanden

De opdrachtgever verklaart en garandeert dat de tekst, afbeeldingen, foto’s en/of ander materiaal dat door de opdrachtgever wordt verstrekt voor het project, eigendom is van de opdrachtgever of daar een licentie voor heeft. De opdrachtgever is als enige verantwoordelijk voor het materiaal en de geldigheid van auteursrechten, handelsmerken en eigendom waarvan de opdrachtgever beweert hier de rechten van te hebben. De opdrachtgever stemt ermee in om de ontwerper en hun gelieerde ondernemingen te vrijwaren en te vrijwaren van en tegen elke claim van inbreuk, of enig handelsmerk, auteursrecht of handelsgeheim, of nalatigheid die voortvloeit uit enige tekst, afbeeldingen, foto’s of ander materiaal dat door de opdrachtgever is verstrekt.

Intellectueel eigendom

Cas Martens behoudt de volledige rechten van alle ontwerpen, schetsen, scripts en middelen die zijn gebruikt om de website te creëren. Deze mogen door niemand worden nagemaakt. Ook mogen er geen werken worden gebaseerd op het originele ontwerp.


Cas Martens mag de werken in zijn portfolio gebruiken, voor marketing en promotie.
De opdrachtgever begrijpt dat het ontwerp niet door iemand mag worden aangepast, behalve door Cas Martens.

Aansprakelijkheid

Cas Martens kan op geen enkel moment financieel of juridisch verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele problemen, kosten, vergoedingen of uitgaven die door de opdrachtgever worden gemaakt als gevolg van het gebruik van het ontwerp van Cas Martens.

Overeenkomst

Deze overeenkomst is de volledige overeenkomst van alle partijen. Op deze overeenkomst zijn geen aanvullende beloften of voorwaarden van toepassing, schriftelijk of mondeling, die hierin niet zijn opgenomen. Tenzij er een schriftelijk ondertekend akkoord is gegeven.


Bij het online zetten van de web applicatie wordt deze overeenkomst geacht te zijn vervuld.